همه نوشته در مجموعه معاوضه

نرخ کمیسیون و کارشناسی املاک در کیش

نرخ کمیسیون و کارشناسی املاک در کیش     تعرفه کمیسون خرید و فروش نرخ کمیسیون خرید و فروش طبق تعرفه اتحادیه املاک کیش از طرف معامله 1% ثمن معامله مباشد و در زمان عقد قرارداد اخذ میگردد. در صورتیکه فایل حتی فقط معرفی شده باشد و یا بازدید داده شده باشد و قرارداد در... مشخصات تكميلي